SPORT, ADRENALINE, TRADITE VETEM NE ALBAFIRE ZBULO TANI Gjuetia TE PARET NE PESHKIM, TE PARET NE CMIM Cilesi e garantuar Zbulo me shume SPORTI ADRENALINES SIGURI DHE GARANCI ZBULO TANI ZHYTJA FESTONI ME ALBAFIRE sIGURI, gARANCI, PROFESIONALIZEM Zbulo me Shume

Politikat e Privatesise

Kushdo qe akseson kete faqe interneti te  Albafire nepermjet internetit  (www.albafire.al) bie dakord me kushtet qe vijojne:

Disa prej fushave te faqes  se internetit te ALBAFIRE (psh: Kontakt dhe Bli) mund te kerkojne nga perdoruesi qe te plotesoje dhe/ose te vendosi te dhenat e tij personale.

Albafire thekson se dicka e tille eshte nje kerkese opsionale te cilen perdoruesi mundet vullnetarisht t’a jape si informacion per te vijuar me tej me marrjen e sherbimit ose informacionit per qellimin per te cilen ajo kerkohet (psh: forma e kontaktit ose blerja online e produkteve).

Ne kete kuader, ALBAFIRE deshiron te vere ne vemendjen e cdo perdoruesi se pasi informacioni ka mberritur ne faqen e webit, kjo e fundit implementon nje sistem sigurie bashkohor per ruajtjen dhe perpunimin e metejshem te ketyre te dhenave, ne perputhje te plote me parashikimet e ligjit nr. 9887 date 10.03.2008 “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale”.

Perdoruesi konfirmon plotesimin dhe vertetesine e informacionit te dhene dhe deklaron gjithashtu se ka plotesuar ne menyre korrekte dhe te vertete te tere informacionin te kerkuar. Gjithashtu, me vendosjen dhe plotesimin e te dhenave personale, perdoruesi deklaron se jep miratimin e tij per procesimin e metejshem te informacionit te dhene nga ana e ALBAFIRE vetem per perdorim te brendshem te ALBAFIRE dhe vetem per qellimin per te cilin perdoruesi ka deklaruar vullnetarisht te dhenat e tij personale.

Ne cdo moment pasi perdoruesi te kete dhene vullnetarisht te dhenat e kerkuar ne keto fusha specifike, ketij te fundit i lind e drejta qe, nepermjet nje kerkese prane ALBAFIRE, te aksesoje keto te dhena si dhe te kerkoje, bllokimin korrigjimin apo fshirjen e tyre .

Për çdo pyetje, kerkesa apo ankesa ne lidhje me perdorimin e te dhenave te privatesise nga ana e ALBAFIRE,  te  drejtoheni me shkrim ne adresn e meposhtme:

Adrese Postare:

AlbaFire Sh.p.k.
Rr: Emin Duraku, prane Stadiumit “Selman Stermasi”
Tirane, Shqiperi

info@albafire.al